Sikkerhetstjenester

 • Kortproduksjon
 • Resepsjon
 • Vakthold og sikkerhet

Skjema for bestilling av ekstra vakthold

Sikkerhet og service er kjerneverdiene i DSS. Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) har ansvaret for fysisk sikkerhet og vakthold i departementene – det innebærer både teknisk sikring, resepsjonstjenesten og vakttjenesten. SAV utsteder også ansattkort, og gjennomfører sikringsrisikoanalyser.


Se oversikt over alle avdelinger i DSS

Fasilitetstjenester

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bibliotek
 • Design
 • Lyd-, lys- og sceneteknikk
 • Lager, post og distribusjon
 • Miljø- og arealforvaltning
 • Offentlige anskaffelser
 • Rekrutteringsportal og felles stillingsannonser
 • Renhold
 • Sentralbord
 • Trykkeri

DSS har felles post- og varemottak for departementene og sørger for sikkerhetskontroll og videre distribuering i og utenfor regjeringskvartalet. Avdelingen for Facility Management (FM) sørger for lagring og utsendelse av departementenes publikasjoner. Avdelingen har i tillegg ansvar for renholdstjenesten som sørger for moderne og miljøvennlig renhold for departementene og regjeringens representasjonsanlegg med statsministerbolig. DSS har også et digitalt trykkeri som raskt leverer produkt til alle formål og arrangement. 

Avdelingen for kommunikasjon og HR (KH) leverer bedriftshelsetjenester og bistår ledelsen, de ansatte, arbeidsmiljøutvalget og verneombudene i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold og følger opp sykefravær. Avdelingen forvalter også en felles web-basert rekrutteringsportal til bruk i departementene og DSS, og administrerer felles annonsering av ledige stillinger i departementene. I tillegg til å levere bibliotektjenester. 

KH leverer også et bredt spekter av tjenester innen kommunikasjon og publisering. Fellesbiblioteket til departementene er et bibliotek for virksomhetene i regjeringskvartalet. Fellesbiblioteket tilbyr kompetanse innen søk etter og formidling av informasjon, rettledning og opplæring i bruk av ressursene som finnes i biblioteket, - både de digitale og de analoge.

Sentralbordet for regjeringskvartalet leveres av KH. I tillegg leverer Statens servicesenter i Engerdal sentralbord- og kundesentertjenester til en lang rekke statlige virksomheter.

DSS har også ansvar for driften av 22. juli-senteret

Avdelingen for verksemdstyring og innkjøpstenester (VA) organiserer departementenes innkjøpstjeneste, som tilbyr juridisk bistand og rådgivning i forbindelse med offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten skal bidra til å effektivisere og modernisere anskaffelsesprosessene i departementene gjennom rådgivning, rettledning og kompetanseutvikling.

DSS publiserer alle konkurransegrunnlag gjennom www.doffin.no.

Avdelinga for digitale tenester (DT), har ansvaret for å sikra designprofilen for departementa og utfører tverrfagleg rådgjeving innan visuell kommunikasjon og publisering for ulike typar kommunikasjon, konferansar, større og mindre oppdrag, sikrar regjeringsdokument og statsbudsjett. Det er inngått rammeavtalar for design og publisering med eksterne leverandørar som hjelper departementa.

 

Se oversikt over alle avdelinger i DSS.

Digitale tenester

 • Brukarstøtte for DSS
 • IKT-tenester, drift og utvikling
 • Informasjonssikkerhet
 • TV- og filmproduksjon
 • Webtenester

Digitale tenester er ein bærebjelke i offentleg forvaltning og sakshandsaming. DSS leverer digitale tenester som ivaretar departementa sine behov, og bygger opp under regjeringa sin ambisjon om digitalt førstevalg.

Avdelinga for digitale tenester (DT) sørger mellom anna for drift av system, utvikling av nye tenester, innkjøp av IKT-utstyr og brukarstøtte, og har i tillegg ansvar for departementa og Statsministerens kontor sin datatryggleik.

DT produserar filmar og nett-TV-sendingar for visning på regjeringen.no, og levererar lyd- og lysteknikk under arrangementar i regi av departementa. Når det gjeld web, er utvikling og drift av regjeringen.no hovudoppgåva. I tillegg leverer avdelinga blant anna intranett-tenester til dei fleste departementa. 

 

 
Se oversikt over alle avdelinger i DSS