Digitale tenester

 • IKT-tenester, drift og utvikling
 • Informasjonssikkerhet
 • Brukarstøtte for DSS

Digitale tenester er ein bærebjelke i offentleg forvaltning og sakshandsaming. DSS leverer digitale tenester som ivaretar departementa sine behov, og bygger opp under regjeringa sin ambisjon om digitalt førstevalg.

IKT-avdelinga sørger mellom anna for drift av system, utvikling av nye tenester, innkjøp av IKT-utstyr og brukarstøtte. Avdelinga har i tillegg ansvar for departementa og Statsministerens kontor sin datatryggleik

 

Se oversikt over alle avdelinger i DSS

 

Sikkerhetstjenester

 • Vakthold og sikkerhet
 • Resepsjon
 • Kortproduksjon

Skjema for bestilling av ekstra vakthold

Sikkerhet og service er kjerneverdiene i DSS. Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) har ansvaret for fysisk sikkerhet og vakthold i departementene – det innebærer både teknisk sikring, resepsjonstjenesten og vakttjenesten. 

SAV utsteder også ansattkort, og gjennomfører sikringsrisikoanalyser.


Se oversikt over alle avdelinger i DSS

Formidlings- og kommunikasjonstenester

 • Bibliotek
 • Design og trykkeri
 • Lyd-, lys- og sceneteknikk
 • Sentralbord
 • TV- og filmproduksjon
 • Webtenester

Avdelinga for forvaltning av informasjon (IFA) leverer eit bredt spekter av tenester innan kommunikasjon og publisering.

Fellesbiblioteket til departementa er eit bibliotek for verksemdene i regjeringskvartalet. Fellesbiblioteket tilbyr kompetanse innan søk etter og formidling av informasjon, rettleiing og opplæring i bruk av ressursane som finst i biblioteket, - både dei digitale og dei analoge.

IFA produserer filmar og nett-TV-sendingar for visning på regjeringen.no, og levererar lyd- og lysteknikk under arrangementar i regi av departementa. Når det gjeld web, er utvikling og drift av regjeringen.no hovudoppgåva.I tillegg leverer avdelinga blant anna intranett-tenester til dei fleste departementa. 

Seksjonen for grafiske tenester har ansvaret for å sikra designprofilen for departementa og utfører tverrfagleg rådgjeving innan visuell kommunikasjon og publisering for ulike typar kommunikasjon, konferansar, større og mindre oppdrag, sikrar regjeringsdokument og statsbudsjett. Det er inngått rammeavtalar for design og publisering med eksterne leverandørar som hjelper departementa. Digitalt trykkjeri leverer raskt produkt til alle formål og arrangement.

Sentralbordet for regjeringskvartalet leveras av IFA. I tillegg leverar Statens servicesenter i Engerdal sentralbord- og kundesentertjenester til en lang rekke statlige virksomheter.

DSS har også ansvar for drifta av 22. juli-senteret

Se oversikt over alle avdelinger i DSS

Fellesadministrative tjenester

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Rekrutteringsportal og felles stillingsannonser
 • Lager, post og distribusjon
 • Miljø- og arealforvaltning
 • Offentlige anskaffelser
 • Renhold

DSS har felles post- og varemottak for departementene og sørger for sikkerhetskontroll og videre distribuering i og utenfor regjeringskvartalet.

Fellesadministrativ avdeling (FAV) leverer skanning av innkommet post, samt lagring og utsendelse av departementenes publikasjoner. Avdelinga har i tillegg ansvar for renholdstjenesten som sørger for moderne og miljøvennlig renhold for departementene og regjeringens representasjonsanlegg med statsministerbolig.

FAV forvalter også en felles webbasert rekrutteringsportal (JobbPort) til bruk i departementene og DSS. Via portalen er det mulig å lyse ut ledige stillinger og  motta søknader elektronisk. Avdelingen administrerer også felles kunngjøring av ledige stillinger i departementene.

Regelverket rundt offentlige anskaffelser er omfattende, og det er viktig for alle offentlige virksomheter å kjenne til og følge det. Departementenes innkjøpstjenester tilbyr juridisk bistand og rådgivning til departementene og Statsministerens kontor i forbindelse med offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten skal bidra til å effektivisere og modernisere anskaffelsesprosessene i departementene gjennom rådgivning, rettledning og kompetanseutvikling.

DSS publiserer alle konkurransegrunnlag gjennom www.doffin.no.

 

Se oversikt over alle avdelinger i DSS.