Rekruttering

DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering som betyr at søkere med innvandrerbakgrunn prioriteres foran andre søkere ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner. For at moderat kvotering skal kunne brukes må en søker med innvandrerbakgrunn være kvalifisert til stillingen. Hvis det er flere søkere som ligger svært tett i kvalifikasjoner, og en søker med innvandrerbakgrunn er blant disse, vil vedkommende kunne tilsettes gjennom moderat kvotering. Kvoteringen gjelder søkere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. 

Intervju
Når søknadsfristen har gått ut inviteres aktuelle kandidater til intervju. I intervjuet vil du møte nærmeste leder og en representant for de ansatte. For de fleste stillinger vil det være aktuelt med to intervjurunder. 

Referanser
For kandidater som anbefales til stillingen sjekkes det minimum to referanser.

Bakgrunnssjekk
Det er inngått et samarbeid med Meditor; uavhengig leverandør av profesjonell bakgrunnssjekk. Avtalen betyr at det skal gjennomføres objektiv dokument- og kildekontroll av kandidater som er aktuelle for en stilling, og gjelder uavhengig av om de skal ansettes eller leies inn via andre.

Meditor fungerer som databehandler, og står for den praktiske gjennomføringen på våre vegne.

Hensikten er å forbedre sikkerhet og kvalitet i rekrutteringsprosessen. Målet er å bekrefte opprinnelse og gyldighhet, avdekke feil og avvik - og samtidig sikre kandidatens muligheter for en 100 % rettferdig evaluering.

Kandidaten informeres tidlig om hva som skal skje, og at Meditor er ansvarlig for gjennomføringen. Samtykke innhentes før iverksettelse. Se www.meditor.no/no/support/informer-kandidaten

Innstilling
Når intervjuer og referansesamtaler er gjennomført, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som anbefales til stillingen.  Innstillingen behandles i tilsettingsrådet som fatter vedtak i tilsettingssaker. Tilsettingsrådet består av representanter fra ledelsen og de ansatte.

Klarering og autorisasjon
DSS er klarerings- og autorisasjonsmyndighet for egne ansatte og eksterne som skal ha tilgang eller vil få vilkårlig tilgang til sikkerhetsgradert informasjon etter sikkerhetsloven. Personell som skal gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon skal før slik tilgang gis være autorisert for angitt nivå. Er det behov for autorisasjon på nivå KONFIDENSIELT eller høyere, skal vedkommende på forhånd være sikkerhetsklarert. For mer informasjon se https://nsm.stat.no/publikasjoner/skjema/

Tilbud
Etter at innstillingen er vedtatt, blir den aktuelle kandidaten kontaktet med tilbud om stillingen. Kandidatene får tilsendt tilbudsbrev og arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. De øvrige søkerne får e-post med informasjon om utfallet i tilsettingssaken.