Vi forventer

DSS’ verdier og krav til ledere og medarbeidere.

Et tydelig verdigrunnlag for hvordan vi i DSS skal fungere er viktig for både vårt interne liv og for måten vi opptrer og oppfattes utad. De verdier vi legger til grunn for vår virksomhet er å forstå som helt grunnleggende forventninger til hvordan vi skal løse våre oppgaver og opptre internt og eksternt. Verdigrunnlaget preger DSS’ kultur og adferd.

DSS’ virksomhet preges av følgende viktige punkter for verdier og kultur: 

Krav til medarbeidere

Medarbeiderskap og lederskap er gjensidig avhengige av hverandre. Ansvar er et sentralt tema i medarbeiderskap.

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsgiver, til kolleger og arbeidsoppgavene. Alle ansatte i DSS, både ledere og medarbeidere, forventes å etterleve DSS’ verdier. Det er også konkrete forventninger til hvordan ansatte i DSS skal bidra til godt arbeidsmiljø, kollegiale forhold, fellesskap og resultater gjennom: 

Engasjement: at du er opptatt av ditt arbeidsfelt, bryr deg om dine kolleger, er engasjert i DSS som arbeidsplass, og fremmer ideer og forslag til nye løsninger. 

Innsats: at du evner å prioritere arbeidsoppgaver, tar initiativ og bidrar aktivt til utvikling, og evner å oppnå fastsatte mål innen avtalt tid. 

Pålitelighet: at du tar ansvar for dine oppgaver, og er kompetent pådriver for sikkerhetskultur og utøver den i praksis. 

Samarbeid: at du samarbeider godt med andre, deler informasjon og kunnskap, viser forståelse for andres arbeidssituasjon, og bidrar aktivt til at oppgaver blir løst på tvers av stillinger, avdelinger og seksjoner. 

Positivitet: at du framstår med positiv holdning til oppgaver, kolleger og DSS som organisasjon. 

Krav til ledere

DSS legger vekt på tydelighet i organisering, roller og ansvar. Linjeledere har fullt resultatansvar innen de rammer som gjelder for virksomheten på et hvert nivå. Dvs. at styringslinjene følger linjeansvaret og at den enkelte linjeleder klart skal formidle hva som er rammer, mål og handlingsrom. 

Lederne i DSS har følgelig sentrale roller i styringen av DSS’ virksomhet på ulike nivåer, både gjennom sin myndighet og ved å inneha roller som representerer DSS.

Ledere forventes å etterleve og følge opp DSS’ verdier som en del av sitt løpende lederskap. 

Ledere i DSS forventes å være:

Resultatfokusert: du kjenner DSS’ formål, mål og verdier, og evner å formidle disse, samt utvikle, konkretisere og realisere målsettinger på egne områder gjennom god kommunikasjon med egne ansatte. 

Helhetsorientert: du kjenner DSS’ samlede virksomhet slik at du sikrer god samordning og godt samarbeid med andre enheter og fagmiljøer i DSS. 

Engasjert: du viser entusiasme og engasjement for DSS’ virksomhet og eget arbeidsfelt slik at du skaper engasjement, involvering og en utviklingsorientert kultur blant egne medarbeidere. 

Tydelig: du er en klar og tydelig leder som evner både å lytte og å formidle verdier og målsettinger, så vel som å kunne diskutere konkrete spørsmål ift egne ansatte og øvrige miljøer i DSS. 

Involverende: du formidler informasjon til medarbeidere på en god måte, er lydhør og fanger opp medarbeideres synspunkter, forslag og initiativ på en god måte. Gjennom dette opplever medarbeidere at de har handlingsrom, muligheter for å ta initiativ, utvikle seg i jobben og å kunne bidra til å utvikle DSS’ virksomhet.