Slik gjør vi det hos oss!

DSS satser internt på digital lederutvikling, og har presentert arbeidet på HR-konferansen.

HR-konferanse 

- Gjennom programmet har vi satt våre ledere i stand til å bruke ulike digitale verktøy, og til å utnytte strategisk de muligheter digitalisering gir, sier HR-direktør Anne Cecilie Kran.

Onsdag 18. januar snakket hun og kollega Ida Karoline Aasland på konferansen til HR-Norge på Lillehammer, om DSS sine erfaringer med å utvikle digital kompetanse hos ledere. For HR-ledere fra hele landet, snakket Kran og Aasland om hvilke kompetansetiltak DSS har gjennomført innen digital lederutvikling, og om hva virksomheten har oppnådd gjennom programmet.

Artikkel fra HR-Norge om hvordan DSS jobber med lederkompetanse i en digital verden.

DSS med kompetansesatsing på digital ledelse

De to siste årene har DSS gjennomført en kompetansesatsing rettet mot ledere gjennom prosjektet Digital ledelse. Ambisjonen har vært å gi ledere kompetanse til å utnytte de muligheter digitalisering gir, og samtidig mestre det å lede digitalt drevne endringer. Programmet har gitt ledere digital kompetanse på flere nivåer. På det første nivået har de utviklet grunnleggende digitale ferdigheter. På de påfølgende nivåene digital navigeringskompetanse, digital samarbeidskompetanse, digital innsikt, digital innovasjon og endringsledelse.  

Når lederne står på toppen av pyramiden skal de i følge programmet evne å styre og sette tydelige mål for virksomheten, være rollemodell, lede og utvikle medarbeidere i endringer drevet av digital utvikling, samt stimulere medarbeidere til å prøve ut ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

Basis i statlig digitaliseringssatsing

I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor, har DSS utviklet et toårig ledelsesutviklingsprogram. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten (regjeringen.no).