DSS` årsrapport for 2016

Årsrapporten for DSS omhandler alle sidene ved driften til DSS for 2016.

DSS har for 2016 rapportert at virksomheten har levert sikre, stabile og velegnede fellestjenester til departementsfellesskapet og at måloppnåelsen vurderes som god.

I årsrapporten trekker DSS blant annet frem følgende viktige aktiviteter/hendelser i 2016:

  • DSS gjennomførte en brukerundersøkelse i departementene som viste at 70 prosent av brukerne hadde stor, eller svært stor tillit til DSS.
  • DSS har etablert en egen beredskapsordning innen IKT.
  • DSS CERT ble lansert i DSS (CERT står for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for informasjonssikkerhet).

 DSS`årsrapport 2016

 Riksrevisjonen har for regnskapsåret 2016 levert en revisjonsberetning uten merknader.