DSS` årsrapport for 2016

Årsrapporten for DSS omhandler alle siden ved driften til DSS for 2016, herunder DSS´ vurdering av måloppnåelse og utkvittering av enkeltoppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2016.

DSS har for 2016 rapportert at virksomheten har levert sikre, stabile og velegnede fellestjenester til departementsfellesskapet og at måloppnåelsen vurderes som god.

I årsrapporten trekker DSS blant annet frem følgende viktige aktiviteter/hendelser i 2016:

  • DSS gjennomførte en brukerundersøkelse i departementene som viste at 70 prosent av brukerne hadde stor, eller svært stor tillit til DSS.
  • DSS har etablert en egen beredskapsordning innen IKT.
  • DSS CERT ble lansert i DSS (CERT står for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for informasjonssikkerhet).

 DSS`årsrapport 2016

 Riksrevisjonen har for regnskapsåret 2016 levert en revisjonsberetning uten merknader.